02-281-0931
080-10000-47 (24HR)
online enquiry

ท่องเที่ยวประจำปี บริษัทออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชั่น

ท่องเที่ยวประจำปี

บริษัทออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชั่น ได้จัดสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปีที่เขาใหญ่
เพื่อให้พนักงานในบริษัทได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และยังถือเป็นการพักผ่อนอีกด้วย
ซึ่งในการท่องเที่ยวครั้งนี้เต็มไปบรรยากาศที่สนุกสนาน และน่าประทับใจ
see more of

Articles

ENQUIRY FORM

Copyright © 2007 - 2020 ORANGE TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED 99.85%