02-281-0931
080-10000-47 (24HR)
online enquiry

บริการถ่ายภาพวิว ภาพนิ่ง ภาพมุมสูง รับทำ AR

บริการถ่ายภาพวิว | บริการถ่ายภาพนิ่ง | บริการถ่ายภาพมุมสูง | บริการถ่ายภาพด้วยโดรน | รับทำ AR

บริษัท ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชั่น เพิ่มการให้บริการถ่ายภาพวิว ภาพสถานที่
ทั้งในอาคาร และนอกอาคาร มีบริการภาพถ่ายทางอากาศและภาพมุมสูง
ด้วย Drone DJI Phantom 4 Pro กล้อง 4K ที่มีคุณภาพ ความคมชัดสูง
มีใบอนุญาตการใช้งานโดรน โดยสำนักงาน กสทช. ทางออเร้นจ์รับถ่ายทั้งภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว ถ่ายภาพสถานที่ หรืองานอีเว้นต่างๆ
รวมไปถึงบริการรับทำ AR นำโลกเสมือนมาผสานกับโลกจริง ผ่านกล้อง หรือโทรศัพท์ โดยทีมงานคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
see more of

Articles

ENQUIRY FORM

Copyright © 2007 - 2020 ORANGE TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED 99.85%