02-424-5559
081-591-0000 (24HR)
online enquiry

รับเขียนโปรแกรม KPI

รับเขียนโปรแกรม | รับทำแอพ | ออกแบบเว็บไซต์ | รับทำเว็บไซต์

บริษัทมีโอกาสรับทำโปรแกรม KPI (Key Performance Indicator)
และโปรแกรมแบบสอบถาม ให้สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อใช้ในการประเมินความสามารถของบุคลากร เมื่อมีการส่งมอบงานแล้ว
ทางออเร้นจ์ได้มี การอบรมการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้บุคลากรนำโปรแกรม
ไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
see more of

Articles

ENQUIRY FORM

Copyright © 2007 - 2022 ORANGE TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED 99.83%

ORANGE TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED มีนโยบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

ยอมรับทั้งหมด